Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Kinderdaten …
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Kinderdaten …

Variablenliste

Kinderdaten des Vaters

Variable Label n
1. lfd lfd. Nummer (5-stellig)  3.121
2. lfdv lfd. Nummer des Vaters  3.121
3. a3333 Anzahl Kinder insgesamt  3.058
4. a3333a Ordnungsnummer (1 = Zielkind)  3.121
5. a3333b Geschlecht  3.110
6. a3333ca Geburtsmonat  3.090
7. a3333cb Geburtsjahr  3.107
8. a3333d Stellung zum Befragten  3.107
9. a3333e Stellung zum Partner  3.083
10. a3333f Wo lebt das Kind?  3.096
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.