Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Kinder der M…
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Kinder der M…

Variablenliste

Kinder der Mutter

Variable Label n
1. lfd lfd. Nummer (5-stellig)  5.102
2. lfdm lfd. Nummer der Mutter  5.102
3. a2343 Anzahl Kinder insgesamt  4.719
4. a2344a Ordnungsnummer (1 = Zielkind)  5.102
5. a2344b Geschlecht  5.056
6. a2344ca Geburtsmonat  5.053
7. a2344cb Geburtsjahr  5.076
8. a2344d Stellung zum Befragten  5.047
9. a2344e Stellung zum Partner  5.001
10. a2344f Wo lebt das Kind?  5.040
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.